اگه شما جای رابرت داوینسن بودین، چه واکنشی نشون میدادین؟ گوینده: آرش جوان