تا وقتی که دوستان امام زمان (عج) در زندگیشون جایی برای امام زمان (عج) نباشد و دست بیعت واقعی نداده باشند و از دور فقط سلام به امام زمان (عج) بدهند و امام زمان (عج) در زندگیشون وارد نشده باشد غیبت حضرت طول می‌کشد