یک قتل در امریکا باعث تحقیقات گسترده شد که چرا مردم در منازعات دخالت نمی کنند و قاتل توانسه طی سی دقیقه زنی را در انظار به قتل برساند ...