توضیحات دکتر موسوی متخصص ریه را درباره دودهایی که گفته می شود برای دفع ویروس مناسب است را در برنامه انارستان شبکه ی افق می بینیم