کلاس امروز، پایه 7 متوسطه شبکه امید علوم اتم ها، الفبای زندگی ۳ آبان ۱۳۹۹ است که توسط آقای شیرکوند ارایه می شود که هم آزمایش دارند و هم ارایه درس ساختار اتم ها در رسانا ها و غیر رسانا