درس کلاس از پایه چهارم ابتدایی از شبکه آموزش بازی و ریاضی ۳ آبان99 است که خانم معلم خانم معصومه اسماعیلی درباره ی کسرها صحبت می کنند عدد کسری، عدد مخلوط، مفهوم واحد و نمایش آنها