خانم معلم خانم لیلا گلستان نژاد دراین کلیپ درس دوم کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی را درس می دهند با عنوان خوراکی ها