خانم معلم توکلی این زنگ درس فارسی نگارش را ارایه می دهند برای نوآموزان گل پایه اول ابتدایی در 3 آبان 99 از شبکه آموزش سیما صفحه ی کتاب خواندنی درس ابر و بادبادک را می خوانند و درس حرف آ و ب را درس می دهند.