نکته ها از گفته ها در کلام استاد فاطمی نیا، موضوع : سحر بر اثر مبارزه اسلام ، بسیار ضعیف و ناچیز شده است.