الهی جونم فدات حلالم کن حسین/ کم گریه کردم برات حلالم کن حسین. با نوای حسین طاهری .