الهی که همین روزا با حالی خوب و دلی آروم آروم، بگی خدایا شکرت مشکلم حل شد، الهی که همین روزا بگی بالاخره پس از مدت ها به آرزوم رسیدم ...