مستند وقت نداریم، که به نقد و بررسی آموزش مهارت های لازم در دوره های تحصیلی مدارس و دانشگاه ها می پردازد. پنجشنبه شب، ساعت 20؛ شبکه مستند سیما