پایه 4 ابتدایی شبکه آموزش مطالعت و مهارت های اجتماعی ۳۰ مهر 99 توسط خانم معلم ناهید رهنما در مدرسه تلویزیونی ایران که ابتدا با تعریف داستان دلقک ماهی شروع می شود برای اموزش مهارت دفاع از دوستان و ادامه درس 4 نحوه دید اشیا درس داده می شود.