آتش بازی توپخانه های ارتش ایران، آتشباری راکت اندازهای ۱۲۲ میلی-متری، در رزمایش «اقتدار ۹۷»