بعد از سفر و اقامت اجباری امام رضا علیه السلام در خراسان یکی از اتفاقات مهمی که در این دوران رقم خورد مناظرات امام رضا علیه السلام با عالمان ادیان دیگر بود ...