استوری زیبا از فرمایش گوهر بار حضرت علی امیرالمومنین علیه السلام: هرچه سیاهی شب بیشتر می شود صبح نزدیکتر است.