قابل توجه شما که تماس نزدیکی با فردی که تست کروناش مثبت بوده داشتین، کی دقیقا باید تست کرونا بدیم؟