بوستون| معترضان ضد ترامپ در مواجهه با خشونت پلیس امریکا پرچم امریکا را آتش زدند