فقط آخرش : نه نمی فهمم .. فقط چراغ رد کنی جریمه .. لایی بکشی نگه میدارم!