مرآت جمال مصطفایی فرزند بزرگ مرتضایی/ در عرش خدا ز روز اول منصوب به نام مجتبایی/ بر کاسه ی ما حسن نوشتند/ تو صاحب این همه گدایی ... روضه خوانی شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای حاج منصور ارضی در حسینیه بیت الزهرا تهران سال 1398 .