اشک های شهید همدانی در پیاده روی اربعین و نماد زیبای حب الحسین یجمعنا. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان