بعید میدونیم کسانی که ماسک و دستکش و ... روی زمین میندازن؛ این ۳۰ثانیه رو ببینند و خجالت نکشند... #