امسال جاتون خالیه به نیابت از شما مخصوصا سردار سلیمانی پیاده‌ روی و زیارت می‌کنیم