نماهنگ «بوی بهشت» با صدای مرحوم محمد کوثری با تنظیم علی افسری ، تدوین محمد مهدی اسکندری و شعر از مرحوم محمد علی ریاضی یزدی از مجموعه شب های دلتنگی با مشارکت موسسه عقیق و مأوا منتشر می شود.