میاد خاطراتم جلوی چشام، من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم، پیاده بیام!