فیلم آموزش مجازی از درس ۲ پیام قرآنی توسط خانم فرازمندی از اراک که به تدریس درس 2 قرآن می پردازند صفحه ی 28 و بیان پیام قرآنی این درس باران