اربعین امسال تفاوتهای زیادی با سالهای قبل دارد.. و حَیْرَةِ الضَّلالَةِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا...، آقا جان به تو از دور سلام