اربعین امسال تفاوتهای زیادی با سالهای قبل دارد.. و حَیْرَةِ الضَّلالَةِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا... گرافیست: سید امید امامی