یحیی گل محمدی در برنامه فوتبال برتر: افرادی که در حال سنگ اندازی برای پرسپولیس بودن وطن فروش هستند