خون آنها خواهد جوشید... خدمت مادر شهید ابومهدی المهندس در یک موکب پیاده روی اربعین و حال ایشان بعد از دیدن عکس حاج قاسم و ابومهدی