بعد از گذر ز کوفه و تکریت و عسقلان/ نوبت به میزبان شدن شامیان رسید/ وقت سپیده بود که دروازه باز شد/ اما به کاخ قافله وقت اذان رسید ... روضه خوانی سوزناک اسارت اهل بیت از کوفه به شام با نوای محسن عرب خالقی.