سکوت بیابونا رو دوست دارم/ که فقط گریه کنم به اشتیاقت. استوری موشن دیدنی با صدای رضا صادقی .