آرزوی هق هق شب هامه یک بار/ زندگی کنم تو خلوت رواقت . استوری زیبا با صدای رضا صادقی .