بیش از ۱۰ میلیون بیمار دیابتی در کشور داریم ۱۸ و نیم درصد موارد فوت کرونا را بیماران دیابتی تشکیل داده اند. در این گزارش لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط ایشان را متذکر می شویم.