پای صحبت خانواده عیسی آل کثیر: از بازی در زمین های خاکی دزفول تا دعای خیر مادر .