استوری زیبا از فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند : به یاری خداوند شما جوانان از بین رفتن امریکا را خواهید دید این وعده ی صادق الهی است