از سری اموزش های الفبا، آموزش رسم و اشکال مختلف حرف س ، ح با شعر نجمه سلیمانی و اجرای خانم حسینی