امام خمینی : تا من هستم (خط ولایت هست)  نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد، و منافقین اسلام این مردم بى پناه را از بین ببرند.