وزیر پیشنهادی دولت که اصلا ایران تشریف نداشتند رای اعتمادگرفت!!! #