روایتی از تحریم، خودساختگی و پایداری نویسنده و کارگردان: محمد صادق علی پور. تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج فارس