سهم افراد از حوادث، از آیات حق و نشانه‌های او که تمامی عوالم آیه نشان او هستند و نشان می‌دهند و روشن می‌کنند برای ما سهم بعضی‌ها در حد سمع و بصر است دیدن است بعضی‌ها فهمیدن است...