نسبت پی به ای در بورس چیست در توضیحات آقای شکوهیان کارشناس بازار کسب و کار.