نماهنگ دفاع مقدسی تقدیم به تمام مادران شهدا، تدوین: امیرحسین حسن زاده، تهیه شده در مرکزمتنا سازمان فضای مجازی بسیج استان سمنان .