پایه 7 متوسطه عربی- درس اول - تمرین های بخش اول - ۲۷ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش سیما