پایه 10 متوسطه (شبکه آموزش) تولید محتوا الکترونیکی - ۲۵ شهریور توسط دکتر تقوی در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران