دکتر حامد وفایی کارشناس حوزه چین و شرق آسیا پاسخ می‌دهد