چه کسانی طرفدار تحریم فیلم سینمای مولان هستند؟ آیا آمریکا بخاطر حمایت از مسلمانان این اقدام را انجام داده؟!