گفتگو با جلیل محبی پیرامون حکم قصاص نوید افکاری و مقایسه آن با حکم اکبر طبری.