باید الگوها را بررسی کرد، اگر عامل مشخصی برای این مسئله وجود دارد باید اصلاح شود، از نفر سوم برای مشاوره بهره بگیرید...