پایه 9 متوسطه ، عربی / ۱۵ شهریور در برنامه مدرسه تلویزیونی ایران پخش شده از شبکه آموزش